Một số hình ảnh tiêu biểu TTS Trí Đức được xuất cảnh trong thời kỳ dịch Covid – 19

TTS đơn hàng nhựa (2)

Một số hình ảnh tiêu biểu TTS Trí Đức được xuất cảnh trong thời kỳ dịch Covid – 19

TTS đơn hàng nhựa (2)

TTS đơn hàng nhựa (1)

Đơn hàng cơ khí

Ảnh hoạt động ngoại khóa Related